SMART paslaugos

UAB „Geosmart“ teikiamos paslaugos: 

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai .

 Geodeziniai matavimai, kitaip vadinami kadastriniais matavimais. Geodeziškai matuojant sklypą nustatomi būtini kadastro duomenys (tikslus plotas, naudmenys, apribojimai, servitutai, sklypo vertė, sklypo ribos užnešamos valstybinėje koordinačių sistemoje), bei suformuojama žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. Dažnai kadastriniai matavimai rengiami siekiant nustatyti sklypo bendrasavininkų naudojimosi tvarką. Sklypo kadastriniai matavimai būtini po detalaus planavimo. Atskirais atvejais sudaromi sklypo planai formuojant naują servitutą.

     Statinių bei inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai

Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir/ar pripažinimas tinkamais naudoti, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant. Atlikus kadastrinius matavimus, formuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

     Sklypų formavimo ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

 Ši paslauga rengiama norint sujungti žemės sklypus į vieną ar padalinti, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių        koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

     Dokumentų parengimas statinio pripažinimui tinkamu naudoti:

     Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.09:2005 Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.

Toliau pateikiame pastatų energinio naudingumo sertifikato pavyzdį.

      Statybinės ir kitos geodezinės paslaugos

  • Statinių geodezinės nuotraukos – sudaromos statant naujus įvairios paskirties statinius. Būtinas dokumentas priduodant statinį eksploatacijai.
  • Aukštų geodezinės nuotraukos – sudaromos statant ypatingos paskirties statinius. Jos būna: pamatų, rostverko, vieno aukšto ir pan. geodezinės nuotraukos…
  • Statinio vertikalioji nuotrauka – reta statybinių dokumentų rūšis. Vertikaliosios nuotraukos sudaromos siekiant nustatyti tikslius statinių aukščių parametrus.
  • Statinio ašių žymėjimas privalomas naujo pastato statybos pradžioje. Statinio ašis žymi kvalifikuotas geodezininkas, bei pasirašo statinio statybos žurnale. Sudaroma pagrindinių statinio ašių žymėjimo schema. Schema būtina statinį priduodant eksploatacijai. Žemės sklypo ribų tikslinimas dažniausiai vykdomas prieš tvorų statybą, atstatant sunaikintus riboženklius ir pan.

      Požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos

Geodezinės nuotraukos sudaromos įrengus inžinerines komunikacijas, statant įv. statinius, įrengus įv. dangas (keliai, gatves, šaligatviai ir pan.). Nuotraukoje perteikiama planinė bei erdvinė objektų padėtis, charakterizuojami atskiri elementai sudarant požeminių įrenginių kortelės.

Pateikiame požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos pavyzdį:

       Topografinės nuotraukos

Topografinės nuotraukos būtinos rengiant įvairių statinių statybos bei rekonstrukcijos projektus, priduodant statinius Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos komisijai, rengiant detaliusius planus, rengiant įv. komunikacijų planavimo projektus ir pan. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinės nuotraukos, parengtos ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinėje nuotraukoje vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografinės nuotraukos sudaromos analoginėje ir/ arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais.